پاسخ: 

هدف از طراحی یک واحد یا ایستگاه کاری ( Work Station )، تقسیم فضای کاری به گونه ای است که علی رغم جداسازی فعالیتها، ارتباط فضایی در کل مجموعه به طور کامل قطع نشود و در عین حال، نظم فضایی مناسبی در مجموعه ایجاد گردد. در این نوع طراحی، تقسیم بندی فضای کاری به وسیله پارتیشن صورت می گیرد که بسته به نوع فعالیتی که انجام می پذیرد،  میزان محصوریت توسط پارتیشن ها تعریف می شود. برای آشنایی بیشتر با این نوع فضاها و چیدمان متفاوت آنها می توانید به بخش "میز کار گروهی مبلمان اداری تیدانا" مراجعه کنید.